Algemene voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van deze voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dielissen Experience Management (DIΞLISSΞN) en haar klanten, en op alle aanbiedingen die DIΞLISSΞN doet.

1b DIΞLISSΞN maakt voor haar hostingfaciliteiten gebruik van de servers van Flexwebhosting BV. Voor het hostinggedeelte van de overeenkomst zijn, naast deze voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Flexwebhosting BV uitdrukkelijk van toepassing.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij DIΞLISSΞN en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door DIΞLISSΞN.

2b Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft betaald. Na afloop van zo'n periode begint automatisch een nieuwe betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, hosting, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen DIΞLISSΞN en de klant en alle aanbiedingen van DIΞLISSΞN aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Eindhoven, tenzij DIΞLISSΞN ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a De meeste correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b De klant is verplicht om een emailadres aan DIΞLISSΞN op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan DIΞLISSΞN worden doorgegeven op de manier die DIΞLISSΞN voorschrijft.

5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij DIΞLISSΞN of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden

Klant garandeert DIΞLISSΞN dat de opdracht die klant aan DIΞLISSΞN verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Facturen

8a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

8b Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

8c Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

8d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

8e Doorlopende zaken zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht een nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

8f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij DIΞLISSΞN binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.

8g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

8h Ingeval DIΞLISSΞN kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan DIΞLISSΞN

8i DIΞLISSΞN zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

8j DIΞLISSΞN zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8k DIΞLISSΞN is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, op welke wijze dan ook, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

9. Opschorting/stopzetting dienstverlening

9a DIΞLISSΞN behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet tijdige betaling of overtreding van de Algemene Voorwaarden.

9b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan DIΞLISSΞN.

9c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit restitutie plaats.

10. Recht om diensten te weigeren

DIΞLISSΞN heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

11. Vrijwaring

11a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant DIΞLISSΞN van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11b Klant vrijwaart DIΞLISSΞN van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

11d Klant vrijwaart DIΞLISSΞN van alle aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig functioneren van de door haar ontwikkelde systemen.

11d Klant vrijwaart DIΞLISSΞN van alle aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig maken van backups.

12. Prijsverhoging

Indien DIΞLISSΞN de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 8e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

13. Wijziging Algemene Voorwaarden

DIΞLISSΞN is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van DIΞLISSΞN is daarvoor afdoende. Het is aan DIΞLISSΞN om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

14. Ontbindende voorwaarden

DIΞLISSΞN is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- DIΞLISSΞN gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

15. Disclaimer

DIΞLISSΞN is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. DIΞLISSΞN geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door DIΞLISSΞN en haar personeel.